OTEVŘENO DENNĚ!
tel.: 737 489 688
STŘEŠNÍ BOXY
NOSIČE NA KOLA
STŘEŠNÍ NOSIČE
NOSIČE NA LYŽE
DĚTSKÉ
PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

I. Všeobecné obchodní podmínky


1. Pronajímatel Tomáš Goňa, IČO: 06190057, neplátce DPH, přenechává nájemci zapůjčený předmět k dočasnému užívání dle ujednání stran nebo dle povahy daného předmětu a nájemce se zavazuje za toto pronajímateli zaplatit ujednané nájemné včetně vratné zálohy předem.

2. Nájemce může být FO jako spotřebitel, FO podnikající jako OSVČ například- uvedená v příslušném seznamu nebo jako PO, která je také zapsána v příslušném seznamu. Ten, kdo jedná za PO je povinen předložit výpis z příslušného seznamu, ne však starší 3 měsíců. FO nebo FO podnikající předloží platný doklad totožnosti ( pas, občanský průkaz, řidičský průkaz).

3. Pronajímatel se zavazuje, že předmět nájmu přenechal nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu. 

4. Dále se pronajímatel zavazuje, že předmět nájmu se nalézá v pořádku pro silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.

5. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.

5. Nájemce převzetím PPD potvrzuje převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí veškerého příslušenství patřících k předmětu pronájmu, které k zapůjčenému předmětu náleží.

II. Užití předmětu nájmu

1. Nájemce je povinen o předmět nájmu pečovat jako by byl vlastník, pečovat o něj jako řádný hospodář, musí podniknout veškeré nezbytné úkony, aby předmět nájmu chránil před případným poškozením, odcizením nebo jiného zásahu třetí osobou, kdy byl mohl tento případný zásah třetí osobou předmět nájmu jakýmkoliv způsobem znehodnotit (vandalismus), popřípadě by došlo k jeho odcizení.

2. Nájemce je povinen v případě jakéhokoliv zásahu třetí osobou protiprávním zásahem do předmětu nájmu, tento zásah třetí osoby neprodleně ohlásit příslušným orgánům a protokol z toho oznámení předložit pronajímateli.

3. Pokud nájemce nepředloží uvedený protokol o oznámení nebo vůbec neoznámí uvedený zřejmé protiprávní zásah na předmět nájmu třetí osobou, nájemce je povinen uhradit do 7 dnů smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu díla včetně příslušenství spojené s danou pohledávkou.

III. Cena předmětu nájmu, záloha, poplatky a kauce

1. Cena předmětu nájmu je stanovena v platném ceníku na www stránkách.

2. Při převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen kromě částky za pronájem věci složit vratnou kauci, která je opět stanovena v platném ceníku.

3. Po řádným ukončení nájmu bude kauce vrácena zpět nájemci, případně ponížena o částku za znečištění, poškození věci viz. body 4 a 5.

4. V případě, že nájemce včas nevrátí předmět nájmu v ujednané době nebo se dopředu nedomluví na době jeho prodloužení, je pronajímatel oprávněn započíst cenu za pronájem předmětu nájmu o přiměřenou částku z tohoto prodloužení, popřípadě započíst smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu nájmu dle výše uvedeného na složenou kauci.

5. V případě poškození pronajatého předmětu nájmu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu nájmu

1. Minimální doba pronájmu je den ( = 24 hodin).

2. Pronajatý předmět nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo e-mailové domluvě s pronajímatelem.

3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po e-mailové domluvě se souhlasem pronajímatele nejméně však 24 hodin předem. Pokud pronajímatel neudělí výslovný souhlas s tímto postupem, má se za to, že nájemce porušil podmínky a vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu.

4. Pokud předmět nájmu nebude vrácen dle výše stanovených podmínek a nájemce je v prodlení se splněním své zákonné povinnosti, je pronajímatel oprávněn kromě ceny pronájmu dále účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 100%,- Kč za každý započatý den držení předmětu nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžitému zrušení smlouvy.

6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.

7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět nájmu v době a na místo určené mezi ním a pronajímatelem. Předmět nájmu musí být řádně vyčištěn nájemcem. V případě nedodržení této povinnosti bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 300,- Kč; silné znečištění - 700,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.). Uvedený stav znečištění určí pronajímatel při vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli.

V. Stav pronajatého předmětu

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu v řádném stavu. Zapůjčený předmět byl pronajímatelem předveden a předmět nájmu je tedy plně funkční a slouží jeho účelu a byl pronajímatelem plně seznámen s pravidly pro jeho zacházení a byly nájemci sděleny veškeré pokyny pro jeho manipulaci a řádnou péči. Předmět nájmu je v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody vzniklé v průběhu pronájmu předmětu nájmu. Nájemce ručí i za případné škody, které vzniknou v důsledku přímé souvislosti s předmětem nájmu na majetku třetí osobě. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem nájmu. V případě poškození je vratná záloha krácena o náhradu škody. V případě, že výše vratné zálohy nepokryje veškeré výlohy spojené s opravou poškozené věci, je nájemce povinen tento rozdíl doplatit - viz. bod IV/6. V případě totální škody na pronajatém předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s pořízením nové (náhradní) pronajímané věci.   

VII. Ochrana dat

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR (č. 101/2000 Sb.) a v souladu s GDPR.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.